Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23
 Pelnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej Droga przez Las - km 0+280 - 0+310 na dzialkach nr ewid. 620/2 i 551/2 w Grudnej Kepskiej”.
   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23
 Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Wykonanie wlasciwych prac w ramach zadania pn. : „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr K270000 Biecz- Belna Dolna w km 0+480-0+610”
   Data ogłoszenia: 2015-04-02 / Termin składania ofert: 2015-04-20
 Wykonanie w?a?ciwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr K270000, Biecz-Belna Dolna w km 0+480-0+610”