Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2014-08-21 / Termin składania ofert: 2014-09-08
 Realizacja ni?ej wymienionego zadania w ramach podzia?u ?rodków na usuwanie skutków kl?sk ?ywio?owych, dofinansowanych w 2014 roku: Remont drogi gminnej "Sitaszki Go?ciniec” nr K270015 w m. Rac?awice w km 0+300-0+830.
   Data ogłoszenia: 2014-08-19 / Termin składania ofert: 2014-09-04
 Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2014-08-18 / Termin składania ofert: 2014-08-26
 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 62 miesiecy fabrycznie nowego systemu (sprzetu) kina cyfrowego z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego
   Data ogłoszenia: 2014-07-18 / Termin składania ofert: 2014-09-01
 Biecz: Sfinansowanie zobowi?za? Gminy poprzez przej?cie d?ugu w kwocie 16.727.000,00 z?otych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)